Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. Sąvokos

 1. Interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.protingaspasirinkimas.lt
 2. Vartotojas – bet kuris interneto svetainėje užsiregistravęs asmuo.
 3. Organizatorius – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas. Organizatorius nuo 2005-01-27 įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, įregistravimo kodas P3139.
 4. Vykdytojas – reklamos agentūra, Užsakovo pavedimu ir interesais vykdantis Žaidimus.
 5. Žaidimai – Organizatoriaus rengiami žaidimai ir reklaminės akcijos, skelbiamos Interneto svetainėje.
 6. Privatumo politika ši Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Vartotojo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais. 
 2. Sutikdamas su šia Privatumo politika, Vartotojas sutinka, kad Organizatorius Vartotojo pateiktus duomenis valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojo sutikimas yra teisėtas jo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas.
 3. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas užsiregisturoja Interneto svetainėje ir pateikia ar koreguoja bet kokius savo asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar Vartotojas faktiškai dalyvauja Žaidimuose, taip pat kai Vartotojas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Interneto svetainėje, pavyzdžiui, atsiliepimus, komentarus ir pan.

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

VI. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas ir pašalinimas

 1. Vartotojas privalo pateikti asmens duomenis registracijos Interneto svetainėje metu, jeigu siekia dalyvauti Žaidime.
 2. Vartotojas užtikrina, kad jo Interneto svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Vartotojas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis.
 3. Vartotojas turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu ltinfo.im@pg.com ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą. Jeigu įvykdžius Vartotojo prašymą yra apsunkinamas Vartotojo dalyvavimas Žaidimuose, Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.
 4. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu ltinfo.im@pg.com atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Vartotojui atšaukus savo sutikimą, Vartotojo paskyra Interneto svetainėje panaikinama ir Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Interneto svetainėje arba informuodamas Vartotojus elektroniniu paštu. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
 2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi Interneto svetaine, dalyvauja (lieka užsiregistravęs) Žaidimuose ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi apie tai pranešti Organizatoriui elektroniniu paštu ltinfo.im@pg.com. Tokiu atveju Vartotojo paskyra Interneto svetainėje panaikinama ir Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.